Hem » Lukas 3

Lukas 3

I Lukas 3 läser vi om Johannes Döparen, som är son till Elisabeth Sakarias, alltså samma kvinna som Jungfru Maria besökte när hon var havande med Jesus. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Detta enligt profeten Jesajas ord. Johannes är den som döper Jesus.

Kapitel 3

Lukas 3. När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva.
Lukas 3. När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva.

Johannes Döparen

Lukas 3 vers 1 – 19 | Luk 3:1-19

I kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsfurste i Galileen, hans bror Filippus i Itureen och Trachonitislandet och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord:

En röst ropar i öknen:

Bana väg för Herren,
gör stigarna raka för honom!
Varje dal ska fyllas,
alla berg och höjder sänkas.
Det krokiga ska rätas,
ojämna vägar ska jämnas.
Och alla människor ska se
Guds frälsning.

Han sade nu till folket som kom ut för att döpas av honom:

– Huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden.

Folket frågade honom:

– Vad ska vi då göra?

Han svarade dem:

– Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt.

Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom:

– Mästare, vad ska vi göra?

Han svarade dem:

– Kräv inte mer än vad som är bestämt.

Även soldater frågade honom:

– Och vi, vad ska vi göra?

Han svarade dem:

– Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön!

Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans:

– Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.

Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem.

Men landsfursten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande med sin brors hustru Herodias och för allt annat ont som han hade gjort. Då lade Herodes till allt det andra att han dessutom satte Johannes i fängelse.

Jesu dop

Lukas 3 vers 21 – 22 | Luk 3:21-22

När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst:

– Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje.

Jesu släkttavla

Lukas 3 vers 23 – 38 | Luk 3:23-38

Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning. Han var, menade man,
son till Josef, son till Eli,
son till Mattat, son till Levi,
son till Melki, son till Jannai,
son till Josef, son till Mattatias,
son till Amos, son till Nahum,
son till Hesli, son till Naggai,
son till Mahat, son till Mattatias,
son till Shimei, son till Josek,
son till Juda, son till Johanan,
son till Resa, son till Serubbabel,
son till Shealtiel, son till Neri,
son till Melki, son till Addi,
son till Kosam, son till Elmadam,
son till Er, son till Josua,
son till Elieser, son till Jorim,
son till Mattat, son till Levi,
son till Simeon, son till Juda,
son till Josef, son till Jonam,
son till Eljakim, son till Melea,
son till Menna, son till Mattata,
son till Natan, son till David,
son till Ishai, son till Obed,
son till Boas, son till Salma,
son till Nahshon,
son till Amminadab,
son till Admin, son till Arni,
son till Hesron, son till Peres,
son till Juda, son till Jakob,
son till Isak, son till Abraham,
son till Tera, son till Nahor,
son till Serug, son till Regu,
son till Peleg, son till Eber,
son till Shela, son till Kenan,
son till Arpakshad, son till Sem,
son till Noa, son till Lemek,
son till Metushela, son till Hanok,
son till Jared, son till Mahalalel,
son till Kenan, son till Enos,
son till Set, son till Adam,
son till Gud.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar